தமிழ்நாடு

“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!

சென்னை கொளத்தூர் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Prem Kumar
Updated on

சென்னை கொளத்தூர் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். மேலும் பல்வேறு இடங்களில் மருத்துவ முகாம்களை முதலமைச்சர்
தொடங்கி வைத்தார்.

“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
“மருத்துவ முகாம் - நிவாரண உதவிகள் வழங்கும் பணி தீவிரம்” : மக்கள் மனதில் நம்பிக்கை ஒளிபாய்ச்சிய முதல்வர்!
banner