தமிழ்நாடு

பெரியார் அன்று சொன்னவை இன்றும் பொருந்தும்! : #PeriyarQuotes

தந்தை பெரியார் அக்காலகட்டத்தில் மொழிந்த கருத்துகள் தற்போதைய சூழலிலும் பொருந்துகின்றன. பெரியாரின் கருத்துகளிலிருந்து சமகால சூழலுக்கான தீர்வுகளை நோக்கி முன்னேற பெரியாரை மறுவாசிப்பு செய்வோம்!

banner