அறிவாடல்

“ ‘தான்’ என்ற அகங்காரம் கொண்டவர் மோடி!” | ப.சிதம்பரம்

banner